Предстоящи обекти

1. Изпълнение на Инженеринг – проектиране, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сливен” по 19 обособени позиции, обособена позиция № 19 „Сграда с административен адрес гр. Сливен, ул. „Христо Ботев“, блок 27“ – сключен договор.

2. Извършване на строително-монтажни работи – частично саниране на почивна база „Слънчев бряг” на Министерски съвет – к.к. Слънчев бряг, град Несебър.

3. ПЪТНА ВРЪЗКА – първи етап забавителен шлюз и локално платно за УПИ 220096-АВТОСАЛОН  ПИ 73242.220.111 в УПИ 220096-АВТОСАЛОН, местност „Кошовете“, ПИ 73242.220.111 по КК на с. Труд, община „Марица“, област Пловдив.